NGƯỜI DÂN NÔ NỨC MUA GIẤY MYLAN, VUI NHƯ TRẨY HỘI!